Skip to content

En giftfri och ekologisk intensivodling

Vacksta Odling

På Vackstanäs har vi bestämt oss för att ta ett mer aktivt ansvar för våra marker på ett sätt som ska leda till att minska vårt ekologiska fotavtryck. Vi vill se till att fler människor får kunskap om hur man kan bidra till en bättre värld genom att välja mat som produceras småskaligt, utefter säsong och direkt på plats.

Vi odlar med en modell som förbättrar jordkvaliteten och gynnar mikrolivet i jorden. Under odlingssäsong 2018 anlade vi en intensiv grönsaksproduktion.  Grönsaker levereras direkt till skolans restaurang, som serverar och förädlar produkterna för en ökad självhushållning och för att höja kvaliteten på råvarorna.

Så förutom att leverera näringsrik mat till våra elever är vi glada att Vacksta Odling bidrar till:

  • Utökad lokal livsmedelsförsörjning
  • En rik biologisk mångfald
  • Att fler skolor, arbetsplatser och restauranger får upp ögonen för egenproduktion av mat
  • Att utforska nya intensiva metoder kring småskalig odling
  • Att utforska en modell för ett lönsamt småskaligt jordbruk
  • Att en ny generation jordbrukare får upp ögonen för hur meningsfullt och roligt det är att producera mat
  • Att binda kol i våra jordar och därmed minska vår klimatpåverkan
  • Att regenerera och bygga matjord istället för att förbruka den
  • Att nedlagda betesmarker återupptas

Hela Vackstanäs jobbar med Agenda 2030 och FN:s globala mål. Genom projektet Vacksta Odling arbetar vi med målen Hälsa och välbefinnande, Hållbar konsumtion & produktion, Bekämpa klimatförändringen och Ekosystem & biologisk mångfald.

Genom praktiska erfarenheter, reella upplevelser och teoretisk kunskap inspirerar vi både besökare och elever på skolan. Eleverna från Naturbruksprogrammet Trädgård och Restaurangprogrammet erbjuds sommarjobb och får lära sig odla grönsaker och förädla.

Det går att följa oss på Instagram och Facebook, där vi gör kontinuerliga uppdateringar samt delar med oss våra underlag, dokument och erfarenheter. Vi har också producerat ett flertal filmer som du kan hitta på Youtube under Vacksta Odling.

Projektet Vacksta Odling leddes av Åsa Waldenström och Simone Grind. Sedan verksamheten permanentats så är Emil Grönlund ansvarig trädgårdsmästare

Vacksta Odling drivs av:

Emil Grönlund

Följ vårt arbete här:

Instagram https://www.instagram.com/vacksta_odling/

Facebook    https://www.facebook.com/vackstaodling