Skip to content

Stiftelse & Styrelse

Otto och Signe Broms hemskola å Wackstanäs

Skolan Vackstanäs startade 1915…

Vackstanäsgymnasiet är en stiftelse. I gåvobrevet, daterat september 1912, står följande:
Undertecknad Otto Broms bortgifver härmed till en stiftelse, som skall bära namnet Otto och Signe Broms hemskola å Wackstanäs samt hafva till syfte att bibringa unga kvinnor insikt och praktisk färdighet i hvad som hör till ett landtbrukarehems ordnande och skötsel, dels min fastighet Wacksta N:o 2, dels ock ett kontant penningebelopp af tjugotusen kronor. Skolan Vackstanäs startade år 1915.

… men blev gymnasieskola 1993

Under årens lopp har inriktningen och omfattningen av kurser förändrats och anpassats i takt med tidens krav. Sedan 1993 har stiftelsen till ändamål att driva undervisning på gymnasienivå med särskild betoning på ämnesområdena kost, ekonomi, miljö, textil, idrott och hälsa.
Fredrika Bremerförbundet och Hushållningssällskapet utser styrelse
Stiftelsens och skolans angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av sju ledamöter och tre ersättare. Skolans rektor är självskriven ledamot av styrelsen. Av övriga styrelseledamöter utses tre av Fredrika Bremerförbundets styrelse, tre av Hushållningssällskapets förvaltningsutskott och tre av skolans styrelse.

Styrelseledamöter period 2023-2025

Fredrika Bremerförbundet
Madeleine Wideland, ordinarie
Elisabeth Borg, ordinarie
Madeleine Fridlund, ersättare

Hushållningssällskapet
Jan Fimmerstad, ordförande
Katarina Lagerstedt, ordinarie
Erik Petersson, ersättare

Från styrelsen utsedda
Patrik Lidström, vice ordförande
Johanna Lundgren Gestlöf, ordinarie

Från skolan

Stefan Ruocco, rektor
Sofia Isaksson, Operativ chef för Stiftelsen (adjungerad)